Разборка и снос зданий

Разборка и снос зданий

ОКВЭД: 43.11

Снос или разборка зданий и сооружений